Kykyviisari ja Walmu

Työterveyslaitoksen Kykyviisari® on integroitu Walmun Asiakashallintajärjestelmään

Walmun Asiakashallintajärjestelmä on saanut Kykyviisarista lisäominaisuuden, joka tukee Walmun tavoitteita selkeästä ja turvallisesta käyttökokemuksesta sekä takaa ihmislähtöisen palveluprosessin, jossa lähtökohtana on asiakkaan kuunteleminen.  Työterveyslaitoksen (TTL) kehittämä Kykyviisari®  -integraatio lisää Walmun kykyä tarjota palveluntarjoajille järjestelmä, josta kaikki löytyy helposti muutamalla klikkauksella. Se on maksuton itsearviointimenetelmä, jonka tarkoituksena on kartoittaa vastaajan työ- ja toimintakykyä. Työ-ja elinkeinoministeriö pyrkiikin siihen, että Kykyviisarista tulee koko Suomessa käytettävä apuväline, jolla voidaan kartoittaa työttömyyden syitä. Palveluntarjoaja pystyy ohjaamaan asiakkaansa täyttämään Kykyviisarin, jonka avulla yhteistyö asiakkaan ja asiantuntijan kanssa helpottuu huomattavasti. Kun asiakas saa työkaluja puhua tulevaisuuden tavoitteistaan tai mahdollisista ongelmakohdistaan, on palveluprosessi mielekkäämpää kummallekin osapuolelle. Kykyviisarin tarkoitus onkin lisätä ymmärrystä työttömyyteen johtavista ja sitä ylläpitävistä syistä niin asiakkaan itsetuntemuksen, asiantuntijan työnsuunnittelun ja toteutuksen, sekä työvoimapoliittisen päätöksenteon kannalta.

Työterveyslaitos  + Solmu + ESR + Sokra + Kykyviisari®

Työterveyslaitoksen Kykyviisari –käyttöoppaassa toimintakyky on määritelty seuraavasti:  ”Yksilön kyky selviytyä jokapäiväisistä arjen haasteista ja tehtävistä. Toimintakyky voidaan jakaa psyykkiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen toimintakykyyn.”. Itsearvioinnin kautta työtön työnhakija tai muuten työ- ja toimintakyvystään kiinnostunut voi saada paremman käsityksen omista vahvuuksistaan ja haasteistaan. Samalla Kykyviisari auttaa kartoittamaan mahdollisia ongelmakohtia, jolloin niihin on helpompi lähteä etsimään ratkaisuja.

Kykyviisaria käytetään hallitusohjelman mittavissa työllistymistä edistävissä hankkeissa kuten kuntakokeilussa ja työkykyohjelmassa. Kykyviisarin on kehittänyt Työterveyslaitos osana Solmu-hanketta. Solmu- hanke, eli ’Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos’ – koordinaatiohanke (1.10.2014-30.9.2020), on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, jonka toteuttajana toimii Työterveyslaitos. Solmu on kehitetty kartoittamaan ja parantamaan Suomen työllisyyttä ja Kykyviisari on työkalu, jolla saadaan tietoa työttömyyden ongelmakohdista suoraan työttömiltä itseltään. Vaikka Kykyviisaria voi käyttää kaikki työiässä olevat aikuiset, on se alun perin kehitetty yhdessä Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien toimintalinja 5:n hankkeiden kanssa, joiden kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat työikäiset. Solmu- koordinaatiohanke on yhteistyössä THL:n ’Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke’ – Sokran kanssa, joka tukee Euroopan sosiaalirahaston hankkeita, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä.

Kykyviisaria testataan edelleen ja sen keräämää tietoa analysoidaan sitä mukaan kun kykyviisarin käyttö kasvaa, jolloin pidemmällä aikavälillä pystyy arvioimaan laajemmin työ- ja toimintakyvyn muutoksia koko Suomessa.

Kykyviisarin toimivuutta tutkitaan eri palvelujärjestelmissä, kuten sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Walmun asiakashallintajärjestelmää voidaan soveltaa kaikissa näissä palveluissa, sillä se kustomoidaan aina jokaisen palveluntarjoajan tarpeiden mukaan. Kun Kykyviisari on osana Walmua, ei palveluntarjoajan tarvitse miettiä sen hankkimista erikseen ottaessaan Walmun asiakashallintajärjestelmän käyttöönsä.

Mikä on Kykyviisari?

Kykyviisari on kyselylomake, jonka voi täyttää joko paperilla tai verkossa. Ammattilaisen näkökulmasta Kykyviisari toimii erinomaisena keskustelunavauksena uuden asiakkaan tilanteen kartoittamisessa. Kykyviisarin tarkoitus on antaa vastaajalle suuntaa-antava käsitys omasta hyvinvoinnista, omista vahvuuksista ja mahdollisista kehittämiskohteista. Kykyviisarin kyselytulosten läpikäyminen yhdessä ammattilaisen kanssa voi auttaa asiakasta löytämään hänelle itselleen sopiva tapa edetä kohti työ- ja toimintakyvyn palaamista. Tätä kautta asiakkaan on helpompi asettaa itselleen henkilökohtaiset muutostavoitteet. Walmussa Kykyviisari toimii suomeksi, ruotsiksi, ja selkokielellä.

Yksilötason lisäksi Kykyviisari on suunniteltu niin, että hanke- ja palveluntarjoajat voivat käyttää sitä työnsä suunnitteluun ja toteutukseen ottaessaan huomioon ryhmätasolla tapahtuvat muutokset työ- ja toimintakyvyssä. Kykyviisarin anonyymisti keräämän tiedon avulla voidaan ymmärtää eri ryhmien sisällä tapahtuvia muutoksia ja työllistymiseen liittyviä osa-alueita. Yksilö- ja ryhmätason lisäksi Kykyviisarin keräämä tieto voi parhaimmillaan avittaa työvoimapoliittisessa päätöksenteossa.

Kykyviisari on rakennettu professori Juhani Ilmarisen kehittämän Työkykytalo–mallin pohjalle. Työkykytalo-malli on ”tutkimukseen perustuva yhteenveto tekijöistä, joiden tiedetään keskeisesti vaikuttavan työkykyyn”. Kykyviisarin tarkoitus on tarkastella osa-alueita, jotka yksilön elämässä tarvitsevat lisätukea tai muuta erityishuomiota. Kyselylomakkeen osa-alueet ovat: keho, taidot, arki, mieli, ja osallisuus. Tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen kuva omasta jaksamisesta elämän eri osa-alueilla, ja toisaalta ammattilaiselle apuväline nähdä millä osa-alueilla kukin yksilö tarvitsee ulkopuolista tukea. Vastaaja saa kyselystä kirjallisen palautteen, josta hän voi nähdä eri osa-alueista muodostetut yhteenvedot. Walmun oma reaaliaikainen raportointi tukee myös Kykyviisarin ominaisuutta tuottaa kirjallinen palaute itsearvioinnista. Walmun asiakashallintajärjestelmään integroituna Kykyviisari toimii erinomaisesti, sillä siinä yhdistyy Walmun periaatteet nopeasta datanhallinnasta ja selkeästä käyttökokemuksesta.

Walmun tavoitteisiin kuuluu Suomen työttömyyden ongelmakohtiin puuttuminen ja ratkaisujen löytäminen asiakaslähtöisesti. Tuloksia ei synny, jos työtöntä ei kuunnella ja hänen tarpeitaan ei oteta vakavasti. Walmulle on tärkeää kuunnella asiakasta ja tarjota järjestelmä, joka helpottaa asiantuntijan työarkea, jolloin aikaa vapautuu ihmisen kohtaamiseen ruudun tuijottelun sijaan. Kykyviisari on kehitetty ensisijaisesti yksilön itsearviointimenetelmäksi ja ammattilaiselle apuvälineeksi keskustelunavaajana, mutta siitä kerättävän anonyymin datan on tarkoitus auttaa ymmärtämään koko Suomen työllisyystilannetta. Laajemmassa mittakaavassa Kykyviisari avittaa Työterveyslaitosta koko Suomen työttömien työ- ja toimintakyvyn tarkastelussa ja analysoinnissa. Kykyviisarin keräämää dataa analysoidaan sitä mukaa kuin Kykyviisaria käytetään. Mitä useampi hanke-ja palveluntarjoaja integroi menetelmän osaksi omaa järjestelmäänsä, sitä enemmän dataa Työterveyslaitos pystyy keräämään. Analysoidun datan olisi tarkoitus tarjota apua työvoimapoliittisessa päätöksenteossa ja Suomen työllisyystilanteen parantamisessa. Kykyviisari-integraatio auttaa Walmua tehtävässään tuottaa käytännöllinen asiakashallintajärjestelmä, sillä palveluntarjoajan ei tarvitse integroida sitä erikseen ja asiakkaan kohtaaminen ja auttaminen helpottuu. On huomioitava yksilö ja elämän monimuotoisuus, jotta voimme parantaa koko Suomen työllisyystilannetta.